Polička | Urbanistická studie | Projekt 2023

Řešené území studie se nachází v k.ú. Polička, konkrétně v části města Horní Předměstí, na místě bývalého areálu družstva. Jedná se o transformační lokalitu – brownfield. Lokalita již dnes neplní svojí funkci, proto je požadavek města trasformovat tuto nefunkční lokalitu na bydlení. Takovéto řešení je přínosné nejen z hlediska urbanistické koncepce města, kdy okolní zástavbu tvoří objekty pro bydlení, ale i z pohledu ochrany zemědělské půdy (ZPF), kdy se pro novou zástavbu využije již zastavěné území a pouze se změní jeho funkce. V řešeném území je dnes dle platného územního plánu vymezena plocha pro VZ – výrobu a skladování a plochy zeleně Zz a Zi, které měly sloužit zejména jako ochranná zeleň před vlivy výroby. Z těchto výše uvedených
důvodů je využit nástroj urbanistické studie, která by měla celé toto území důkladně prověřit a navrhnout možnou koncepci rozvoje.