Jedná se o návrh urbanistické studie v lokalitě CPI park Mlýnec, ležícího v katastrálním území Vysočany u Boru. Návrh urbanistické studie navazuje na již plánované záměry v území tj. páteřní komunikace vedoucí na severním okraji řešeného území, na kterou je navrhovaná lokalita dopravně napojena dvěma vstupy a dále to je cyklostezka protínající řešené území.

Urbanistická studie jako taková navrhuje v této lokalitě individuální bydlení, hromadné bydlení a občanskou vybavenost – komerční a veřejnou. Mezi zástavbou pro bydlení na severu a jihu řešeného území bude umístěna školka. Dále z hlediska občanského vybavení je v jihovýchodní části umístěn retail, který navazuje na plánovanou páteřní komunikaci. V návaznosti na uvedené občanské vybavení a bydlení je navrženo veřejné prostranství – park, ve kterém budou umístěna sportovní a dětská hřiště. Druhé veřejné prostranství v řešené lokalitě je navrženo v návaznosti na zástavbu pro hromadné bydlení.

Návrh urbanistické studie respektuje stávající objekty a jejich zahrádky na jihu území a navrhuje pěší propojení této stávající a navrhované lokality. Zároveň předmětný návrh počítá s možným rozvojem lokality na jihozápadě území – za tímto účelem je zde navrženo dopravní napojení.