Rekreační areál Dolce | Urbanistická studie | Projekt 2021

Cílem této studie bylo zejména rozšířit a vylepšit služby v rekreační oblasti Dolce a současně minimálně narušit krajinné hodnoty. Navržený rekreační areál tak je proto doplněn intenzivní zelení, jak keřového, tak stromového patra. Celkové urbanistické řešení respektuje přírodní podmínky, konfiguraci terénu i širší souvislosti. Koncept budov využívá jak přírodní materiály, tak zelené střechy a další přírodě blízké prvky a podporuje účelné hospodaření s dešťovou vodou. Jako přidaná hodnota pro všechny návštěvníky stávajícího rekreačního areálu – autokempu je zde navrženo významné zvýšení kapacity parkování.

Návrh jednoznačně vymezuje soukromé plochy s rekreačními objekty a poloveřejné plochy související s provozem jednotlivých doplňkových staveb. Nové objekty jsou navrhovány jako kompaktní ucelené hmoty, kvádrového tvaru, které pozvolna zarůstají do svažitého terénu.