Bytový dům Ronov nad Doubravou | Návrh stavby 2022

Zadáním návrhu stavby bylo navrhnout rekonstrukci bývalého domu služeb ve vlastnictví města na náměstí v Ronově nad Doubravou. V kontextu okolních staveb bylo třeba zohlednit jednak vizuální blízkost kostela, sousedního kubistického měšťanského domu a návaznosti na volnou stavební parcelu na nároží. Bylo tedy třeba navrhnout jak vhodné dispoziční řešení, tak dostavbu a nástavbu, která svým objemovým řešením doplní výškovou hladinu celého náměstí a současně vytvoří podmínky pro dostavbu nároží. Spolu s promyšleným provozním řešením i v návaznosti na nárožní objekt a spolu s tvaroslovím odkazujícím na historický vývoj náměstí, by navržená stavba mohla vhodně doplnit náměstí provozně, objemově, vizuálně i významově.